Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Студенти

Публикуван е нов двоброј од Списанието за одржлив развој


Почитувани посетители,
Објавен е новиот двоброј од Списанието за Одржлив равој во издание на факултетот за бизнис економија. Истиот можете да го погледнете на следниот линк.

Студентски глас: Официјален студентски весник на ФБЕ


 

Факултетот за Бизнис економија со големо задоволство Ви го презентира првиот број на весникот „Студентски глас“, кој е изработен во соработка со нашите студенти. Се надеваме дека ќе дознаете голем број на интересни и корисни информации за бизнисот и образованието.  

ФБЕ домаќин на тркалезна маса посветена на енергетската ефикасност

 

Фондација Ново Образование за Бизнис на 19 декември (четврток) во просториите на Факултетот за Бизнис Економија организираше тркалезна маса посветена на енергетската ефикасност во општините.

Одржани гостински предавања на ФБЕ од професори на Универзитетот за Економија во Вроцлав

 

Професори од Универзитетот за Економија во Вроцлав (Полска), д-р Андреј Расковски и д-р Андреј Штандо, одржаа гостински предавања на Факултетот за бизнис економија на следниве теми...

Програми за размена

Студирајте на ФБЕ и стекнете можност за добивање ЕРАЗМУС стипендија за студентска мобилност во Европа.

ФБЕ во топ 3 приватни високообразовни институции во Р. Македонија


Според листата за рангирање на високообразовни институции, објавена од Министерството за образование и наука, а изработена од Центарот за класификација на светските универзитети во Шангај, „Факултет за Бизнис економија“ е во врвот на ранг-листата...

Повик за проекти за студенти

Доколку сте студент и имате креативни и иновативни идеи за бизнис проект имате можност, индивидуално или пак со тим, да учествувувате во повикот за проекти објавен Innovact the European Forum for young Innovative Enterprises. Повеќе прочитајте тука.

Студентски иницијативи за јужно-источна Европа во 2012 година

На веб страната Mladi Info-Your Link to Free Еducation студентите на ФБЕ можат да се информираат повеќе во однос на Студентските иницијативи за јужно-источна Европа во 2012 година, каде им се нуди можност за аплицирање и добивање грантови за предложени проекти на одредени теми.

Практична работа и стипендии

Практична работа

Визија на  “Факултет за бизнис економија” (ФБЕ) е освен квалитетна настава и едукација на своите студенти да им овозможиме и практична работа што ќе допринесе кон примена, продлабочување и проширување на целокупното теоретско знаење веќе стекнато на факултетот.

Согласно член 99 од Законот за високо образование и Правилникот за организирање на практична настава на студентите, студентите во секоја студиска година задолжително посетуваат практична настава која не може да биде пократка од 30 дена како еден од условите за запишување на наредна студиска година.

Пред започнување на практичната настава студентот треба да го информира одговорното лице на ФБЕ м-р Биљана Начарова (канцеларија бр.17) и да ги подигне потребните документи  неопходни за остварување на практичната настава.

 

Стипендии

Согласно политиката на “Факултетот за бизнис економија” се посветува посебно внимание и се предвидуваат посебни стимулации за напредните студенти. Покрај збогатените интерактивни и истражувачки содржини и активности за секој предмет од наставната програма, кои пак обезбедуваат поголем број на бодови односно повисоки оценки, оваа категорија на студенти има и финансиски стимули во вид на целосни или делумни стипендии.

Со цел да ги стимулира на поголемо залагање, но и да ги мотивира останатите студенти да го следат примерот на најдобрите, наставно-научниот совет на крајот на секоја учебна година зависно од остварениот успех на студиите доделува стипендии за следната година.

Во текот на своето шестгодишно работење ФБЕ има одобрено повеќе целосни или делумни стипендии на најдобрите студенти-првенци на генерација.

Програма за студентска пракса

„Факултетот за бизнис економија” на своите студенти од сите студиски години им овозможува да имаат пракса во разни претпријатија, институции и во невладиниот сектор, испратени по избор на студентот и препорака на факултетот во траење од еден месец (студентска пракса) без финансиски надомест.
Главна цел е да им се помогне на студентите да се стекнат со практично работно искуство во текот на своите студии и да се вклучат во секојдневното работење на компанијата како додадена вредност (дополнителна помош при реализацијата на активностите на различните области). Во текот на програмата, студентите ќе се распределат во една специфична област и нивната активност и нивниот план за работа ќе бидат поврзани со секојдневното работење на таа област.

За секој стажант ќе биде подготвена индивидуална програма за целиот период во која ќе бидат вклучени и целите во однос на работите кои треба да се научат. Добро осмислени и документирани цели за учење, кои пак обезбедуваат јасна насока и дефинирани цели за стажантот. 
Студентот треба да има двајца ментори, еден од страна на Факултетот, и еден од страна на Компанијата. Индивидуалните цели и планот за работа треба да се усогласат од страна на двајцата ментори, додека оценката треба, за информативни цели, да се поднесе и до менторот од страна на Факултетот. 

Менторот од страна на компанијата е одговорен да обезбеди насоки за стажантот во однос на неговите активности и да осигура дека истите се во согласност со планот за работа.

Ангажирањето на стажантите се базира на волонтерска работа, при што тие не се вработени во компанијата, а правата и обврските се регулирани во договорот помеѓу Факултетот, Компанијата и стажантот.

Студентите кои можат да стажираат треба да исполнуваат одредени основни услови и да поседуваат одредени суштински карактеристики кои се дефинирани како општи карактеристики за сите вработени на дадената фирма:

Квалификации:

 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Напредни компјутерски вештини
 • Остварен просечен успех од или над 8  („Ц”)
 • Други релевантни дипломи и сертификати за посебни достигнувања или работа на проекти (незадолжително)


Карактеристики:

 • Ориентираност кон успех
 • Ориентираност кон тимот
 • Ориентираност кон корисниците
 • Само-мотивираност
 • Само-дисциплина и ригорозност
 • Превземање на одговорност


На студентот кој ќе стажира во избраната фимра:

 • ќе му се определи ментор во согласност со критеруимите за извршување на практично оспособување на студенти;
 • Пред започнувањето со работа, ќе му се обезбеди запознавање со прописите за заштита при работа, со опасностите поврзани со неговата работа и ќе му  обезбедат соодветни заштитни средства;
 • ќе му се обезбеди практично оспособување кое соодветствува на рамковната програма на високообразовната институција;

 

Студентот/Практикант е задолжен да води дневник кој ќе биде потпишан од определениот ментор.

Страница 10 од 11

10