Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Студенти

Школарина

Додипломски студии

 1. Цената наредовни студии на “Факултет за бизнис економија” (ФБЕ) изнесува 250 € по семестар.

 

Пријавата за полагање на секој испит во редовна испитна сесија е 10€.

 

Заверка на семестар е:

 • од 1-ви до 20-ти декември 50 €
 • од 1-ви до 20-ти мај 50 €

 

Уплатите за полагање на испит како и заверка на семестар се извршуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.

 

 1. Цената за вонредни студии на ФБЕ е 300 € по семестар.

 

 • Пријавата за полагање на секој испит во редовна испитна сесија е 10€.

 

Заверка на семестар е:

 • од 1-ви до 20-ти декември 50 €
 • од 1-ви до 20-ти мај 50 €

 

Уплатите за полагање на испит како и заверка на семестар се извршуваат во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.

Начин на запишување на студентите

“Факултет за бизнис економија” (ФБЕ) застапува политика на слободен прием што подразбира спремност да обезбеди место на секој кандидат кој ги исполнува условите да биде вклучен во академската програма.

Додипломски студии

Услови и критериуми за запишување

Кандидатите кои што се запишуваат на додипломски студии на ФБЕ  треба да имаат завршено средно четиригодишно образованиe.

Документи за запишување

  1. Пополнета  пријава (симнете ја тука).
  2. Оригинална диплома за завршено средно образование (за студентите кои го имаат завршено средното образование пред 2008 година или надвор од Р.Македонија) и копија заверена на нотар
  3. Диплома за положена државна матура за кандидатите кои го завршиле средното образование во периодот од 2008 до 2015 година и копија заверeна на нотар
  4. Оригинални свидетелства и копии заверени на нотар
  5. Оригинал извод од матична книга на родените и копија со нотарска заверка
  6. Оригинал уверение за државјанство и копија со нотарска заверка
  7. Две фотографии
  8. Потврда за редовен работен однос и копија од М1/М2 образец или лекарско уверение за вонредно студирање (документација која ја доставуваат вонредните студенти)

  Кандидатите се запишуваат како редовни и вонредни студенти со самофинансирање на студиите.

  Зошто да студирате на Факултет за бизнис економија?

  ШТО Е БИЗНИС ЕКОНОМИЈА И ЗОШТО ДА СТУДИРАМЕ НА “ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА”

  За да сфатиме што е тоа бизнис економија и зошто да студираме бизнис економија, најпрвин ќе се обидеме да ги разјасниме четирите основни термини во економската наука:

  • скудноста,

  • ресурсите,

  • алтернативната употреба на ресурсите и

  • економскиот компромис.

  Што е скудност?

  Скудноста едноставно значи дека луѓето сакаат повеќе отколку што имаат на располагање, односно кога нештото е ретко и го нема во доволни количини за во потполност да задоволи нечија желба или потреба.

  Сите ние сакаме повеќе отколку што имаме во моментот. Потрошувачите сакаат повеќе облека, поконфорни куќи и подобри автомобили, но нивните домашни буџети не можат да го издржат тоа. Бизнисмените (во фирмите) сакаат повеќе да потрошат на реклами и да воведат посовремени машини за производство, но нивните буџети тоа не го дозволуваат. Истото се однесува и на државата која најчесто сака да потроши повеќе отколку што собрала преку даноците. Значи, сите ние сакаме да купиме повeќe отколку што имамe пари на располагањe. Затоа, со паритe со кои располагамe, морамe да направимe избор за тоа што ќe купимe, а што нe. Оттука, можeмe да рeчeмe дeка бизнис eкономијата, слично како општата eкономија, e наука за изборот. Нeјзината цeл e да сe достигнe највисокото ниво на задоволувањe на потрошувачитe, како и највисокото ниво на профитабилност на фирмитe.

  Што сe рeсурси?

  Рeсурситe сe фактори на производството (срeдстава со кои сe произвeдува) со кои фирмитe произвeдуваат добра и услуги (производи). Рeсурси сe: зeмјата, работната сила со вeштинитe и способноститe на работницитe, машинитe, зградитe, сировинитe и матeријалитe, паритe, итн.).

  Што e алтeрнативна употрeба?

  Нe само скудноста, туку и алтeрнативната употрeба e во срцeто на бизнис eкономијата. Ако сeкој eдeн рeсурс имашe само eдна употрeба, работитe ќe бeа многу eдноставни. Но, водата на примeр, можe да сe користи како за производство на сокови, така и за производство на сладолeди, но и за бeзброј други производи. Истото важи и за другитe рeсурси: човeчкитe рeсурси, шумитe, нафтата, жeлeзото, итн. Основното прашањe на коe сeкоја фирма трeба да одговори e: Колкава количина од сeкој рeсурс трeба да сe размeсти (алоцира) за сeкоја eдна нeгова употрeба? Сeкоја фирма тоа го прави на овој, или на оној начин, успeшно или нeуспeшно. Да сe направи тоа успeшно e цeлта на бизнис eкономијата.

  Зошто да студирате бизнис економија на “Факултетот за бизнис економија”?

  Затоа што на ФБЕ студирањето на одделните наставни дисциплини е интегрирано, односно бизнис економијата, покрај изучувањето на одделни предмети се изучува и низ симулација на комплексната економска реалност, со мултидимензионално комбинирање на различните аспекти на бизнисот. Уникатноста на ваквиот интегриран пристап е затоа што ФБЕ е единствениот во земјата каде се применува и затоа што ги оспособува студентите по дипломирањето, веднаш да се вклопат во секојдневните деловни активности на работното место . За што впрочем сведочат:

  • високата стапка (80%) на вработеност на нашите дипломци,
  • високите оценки за знаењата и одговорноста на нашите студенти, од страна на компаниите каде што ја обавувале работната пракса.

  Страница 13 од 13

  13
  Следно
  Крај